سیستم مدیریت ایمنی و کیفیت

ایمنی در صنعت هوانوردی پویا و دینامیک است . خطرات و ریسک هایی که به تهدید ایمنی می پردازند به صورت مداوم ظهور می کنند . وجود یک بستر عملکرد به شرکت ما اجازه می دهد تا تعهدات قانونی و نظارتی خویش را جهت تعدیل این ریسک را برآورده ساخته و تا سطح قابل قبول کنترل نماید .

شرکت سامان با ادغام سیستم مدیریت ایمنی و سیستم مدیریت کیفیت به دنبال دست یابی به یک رویکرد سیستمی است تا از مزایای سیستم های یکپارچه (TMS) بهره گیری نماید .

مدیریت ایمنی و کیفیت با رویکرد تعهدی برای تعالی (A Dedication To Excellence)  به صورت مستقل به انجام ممیزی و بازرسی پرداخته و اعتماد ذی نفعان را در مورد مطابقت فعالیت های شرکت سامان با قوانین و مقررات و استاندارد های قابل اجرا فراهم می سازد . با انجام این فعالیت ، سیستم مدیریت ریسک ایمنی به یک چرخه تعادلی عملکرد ایمنی رسیده که در آن با مداخلات ریسک های ایمنی تعدیل می شوند .

این عنصر توانایی تصمیم گیری مبتنی بر داده ها و ریسک پیشگیرانه را فراهم ساخته و شرکت سامان را قادر می سازد تا در دوراهی مدیریت       (Managment Dilemma)  با موفقیت حرکت و جهت گیری نماید .

رهبری فعال مدیریت عامل شرکت جرقه ای برای فرآیند های مدیریت ایمنی ، تضمین کیفیت (QA) و کنترل کیفیت (QC) بود تا با در کنار هم قرار گرفتن این مدیریت ها ، آمادگی و تعهد لازم به رفتارها و ارزش ها ، نتیج مورد انتظار برآورده گردند .

ما در مدیریت ایمنی و کیفیت به دنبال تضمین استحکام (Robust  Assurance)  هستیم که سیستم های مدیریتی به صورت موثری نقش خویش را به عنوان سپرهای محافظتی ایفا نمایند .