حراست

 حراست:

  • حفاظت از هواپیماهای شرکتهای طرف قرارداد خصوصا در طول آماده سازی برای پرواز
  • نظارت و مراقبت در خصوص ورود و خروج کارکنان و مسافرین به داخل هواپیما
  • انجام تشخیص هویت و نظارت بر پذیرش مسافر و بار
  • حفاظت از بارانداز و تخلیه و بارگیری و اسکورت بار از / به هواپیما تا بخش بارانداز
  • حراست اشیاء ممنوعه
  • هماهنگی امور تردد کارکنان و میهمانان شرکت به داخل فرودگاه
  • حراست از بار تجاری در محوطه رمپ