ایمنی

ایمنی  :

  • نظارت و کنترل مباحث ایمنی بعنوان مهمترین رکن در عملیات ارائه خدمات به هواپیماها در سطح فرودگاه
  • پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ( SMS )
  • تجزیه و تحلیل مخاطرات و ریسک های شناسایی شده و ارائه اقدامات اصلاحی در زمینه کاهش ریسک
  • مدیریت تغییر در تجهیزات و نیروی انسانی در سطح ایستگاه
  • شناسایی خطرات و گزارش دهی و ارائه اقدامات لازم
  • اجراي دستورالعمل هاي مربوط به شرايط بحران در فرودگاه هنگام بروز حوادث.