فرم گزارش داوطلبانه ایمنی

اطلاعات گزارش دهنده در طی روند بررسی و پس از آن نزد مدیریت ایمنی و کیفیت محفوظ باقی می ماند و بازخورد آن ارشادی (غیر تنبیهی) می باشد.
:. اطلاعات گزارش دهنده
بلی
خیر

- در صورت انتخاب گزینه بلی، نام و نام خانوادگی و شماره تماس نزد ما محرمانه باقی خواهد ماند.

:. گزارش پتانسیل خطر / رخداد
captcha
- وارد کردن نام، نام خانوادگی، تلفن همراه الزامی می باشد. - وارد کردن تاریخ، محل و شرح پتانسیل خطر / رخداد الزامی می باشد.