12:23 - 1401/06/28

انقلاب صنعت هوانوردی با هواپیمای تازه ایرباس

انقلاب صنعت هوانوردی با هواپیمای تازه ایرباس